Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję programu ASOS. Jest to program skierowany dla osób po 60 roku życia, którego celem głównym jest poprawa jakości życia, zagospodarowanie potencjału osób starszych oraz pobudzenie aktywności społecznej. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz - i międzypokoleniowej.

Wnioski dotacje mogą składać niżej wymienione podmioty:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) podmioty określone w art.3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Składać wnioski można w jednym z czterech priorytetów:

Priorytet 1: Edukacja osób starszych

Priorytet 2: Aktywność Społeczna promująca integracje wewnątrz- i międzypokoleniową

Priorytet 3: Partycypacja społeczna osób starszych

Priorytet 4: Usługi społeczne dla osób starszych ( usługi zewnętrzne).

Wysokość dofinansowania, o które ubiegać się mogą organizacje wynosi od 20 do 200 tyś. zł.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00.